Leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden, offertes en leveringen zijn onze voorwaarden onverkort van toepassing.  Als PDF te downloaden en hieronder online te lezen.

download als  PDF de voorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden tekst en foto’s

E.J.Bruinekool Fotografie,Berlagelaan, 1222 JZ, Hilversum

035 6850950, 06 22945743  kvk nr 32047693

Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie

d.d. oktober 2011

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen

in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

 1. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

 

 1. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

 

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

 

 1. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 1. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 

 

 1. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

 1. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

 

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

 

 1. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Naamsvermelding

18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

 1. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

 1. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

 1. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].
General Terms and Conditions of the FotografenFederatie

(Photographers Federation of the Netherlands)

dated October 2011

 

 1. Definitions applying to these General Terms and Conditions

Aw: Auteurswet 1912 [Dutch Copyright Act of 1912] Photographic Work: photographic works as referred to in Article 10

section 1 subsection 9 Aw, or other works covered by the Aw that can be equated with the said photographic works.

Image Carrier: the carrier on which a Photographic Work (whetheror not identifiable with the naked eye) is recorded, such as a slide,

negative, print, duplicate copy, Polaroid, CD-rom, DVD or memory stick. Photographer: the user as defined by Book 6, Article 231 of the

Dutch Civil Code. Other Party: the other party as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code. Usage: copying and/or publication as defined by Article 1 in

conjunction with Articles 12 and 13 of the Aw.

 

 1. Application

These General Terms and Conditions apply to all legal relationships between a Photographer and Other Party, including offers, confirmations of orders and oral or written agreements, even after the termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these Terms and Conditions in writing.

 

 1. Offer

Offers are entirely free of obligation unless expressly stated otherwise. The Photographer has the right to withdraw his offer up

to two working days after receiving acceptance of this offer. The offer does not oblige the Photographer to deliver part of the agreement in return for a proportionate price.

 

 1. Price

4.1 If the parties have not agreed a price, then the Photographer shall charge his usual rate.

4.2 If and insofar as there is no usual rate, the Photographer shall fix the rate in a reasonable and fair way, bearing in mind (i) the

rates for similar commissions normally charged in the market between similar customers and similar suppliers, with reference to rates charged by the Photographer’s colleagues, (ii) what in past cases was by right regarded as reasonable and fair, (iii) comparable rates charged by photographers in neighbouring countries, and (iv)

the scope and extent of the desired usage of the work by the Other Party.

 

4.3 If it is plausible that the Photographer had to spend more and/or had to carry out additional work within reason, then these costs

and/or additional work shall also be payable by the Other Party.

 

 1. Invoice and payment

5.1 The Other Party shall check that the invoice of the Photographer is accurate. If the Other Party has not rejected the invoice in writing

and returned it to the Photographer within ten working days of its date, providing legally relevant reasons for doing so, then the

invoice shall be deemed to be binding between the parties and the Other Party loses any right to put in a claim.

 

5.2 Payment shall be made within thirty days of the date of the invoice.

 

5.3 The Other Party shall pay the amount due to the Photographer without any reduction or claim to compensation, except for the deduction of any advance payments agreed between the parties and previously made to the Photographer.

 

5.4 If the Photographer has not received the amount due within the period specified in 5.2 above, the Other Party is in breach and therefore liable for interest

at the statutory rate plus 2%.

 

5.5 If the Other Party is in breach of any of its obligations under the agreement, including any infringement of copyright, then it is liable

for all judicial and extra-judicial costs incurred in seeking compensation for the same.

 

5.6 Any use of the Photographic Work whatsoever is prohibited until the Other Party has paid any outstanding invoice of the

Photographer or has otherwise complied with any other obligation arising from any agreement whatsoever with the Photographer.

 

 1. Audit

6.1 If the payment is dependent in any way on any facts or circumstances to be proven by the financial records of the Other Party, then upon

receiving such statement from the Other Party the Photographer is entitled to have the financial records audited by any RA/AA accountant he may choose to appoint.

 

6.2 In the event that the results of the audit differ by more than 2% from the statement and payment by the Other Party, then the auditor’s expenses shall be paid in

full by the Other Party. The Other Party shall then also pay to the Photographer the amount due on the basis of the correct information after this has been invoiced.

 

 1. Complimentary copy

Upon publication of a Photographic Work the Other Party should immediately and free of charge provide the Photographer with a complimentary copy of the publication.

 

 1. Delivery

8.1 Image Carriers shall be delivered in the premises in which the Photographer carries out his business. From the moment they are

sent out until the moment they are received back undamaged by the Photographer, Image Carriers are at the risk of the Other Party.

8.2 Digital files containing Photographic Works shall be delivered following proper consultation and in a manner agreed between both

parties and are at the risk of the Other Party from the moment they are sent.n 8.3 In case no delivery time or date has been agreed, the

Photographer shall decide a reasonable period.

 

8.4 If the Photographer and the Other Party agree to fix the delivery at an earlier date, the Photographer is entitled to increase the price originally agreed by at least 50%.

8.5 Every delivery, including the delivery of any part of a commission, may be invoiced separately if any part of a commission can be valued separately.

 

 1. Complaints

Complaints regarding the Photographic Work supplied should be reported to the Photographer in writing as soon as possible, within a maximum of ten working

days of its delivery. The Photographer has the right to substitute the rejected work with good work within a reasonable period, unless this would cause disproportionate

damage to the Other Party.

 

 1. Possession/ownership of Image Carriers

10.1 If there is no agreement that the Image Carriers remain in the possession of the Other Party, it shall ensure that these are returned immediately after the agreed usage to the Photographer without any cost for the Photographer. Doing so too late or not at all shall not result in the Photographer losing any of his rights.

 

10.2 If Photographic Works have been delivered in digital form, the Other Party shall immediately erase and/or destroy them following

the agreed usage and not store them for re-usage. Doing so too late or not at all shall not result in the Photographer losing any of his rights.

 

10.3 If an Image Carrier is not returned to the Photographer within four weeks after the agreed period, it shall be regarded as missing.

 

10.4 In the event that an Image Carrier is missing or damaged, the Other Party shall compensate the Photographer for his loss.

 

10.5 Image Carriers remain the property of the Photographer. The Other Party is only entitled to acquire the ownership if this has been expressly agreed.

 

 1. Submission on approval

11.1 Image Carriers submitted on approval which are not used should be returned by the Other Party within ten working days after they were received.

 

11.2 Digital files of Photographic Works submitted on approval which are not used should be erased or destroyed by the Other

Party within ten working days after they were received.

 

11.3 In the event that Image Carriers and/or digital files containing Photographic Works are retained beyond the agreed period, the

Other Party shall compensate the Photographer for the damage he has suffered as a result.

 

11.4 The Other Party is not only obliged to return in time to the Photographer the originally submitted Image Carriers; he shall not copy and keep the Image

Carriers in any form whatsoever, and/or keep any digital files he received containing Photographic Works, and must immediately destroy any such copy.

 

 1. Commission

12.1 A commission contract is an agreement in which the Photographer undertakes to the Other Party to make and/or supply Photographic Works.

 

12.2 A commission contract becomes binding when the offer of the Photographer is accepted by the Other Party. This acceptance can be confirmed by a written confirmation sent by the Photographer to the Other

Party to be retained by the Other Party; or in the absence of the same, by the factual knowledge and permission of the Other Party to the carrying out of the work by the Photographer in

accordance with the offer. 12.3 The Photographer is entitled to carry out every part of the commission contract not explicitly described according to his own technical and creative judgment.

 

12.4 Changes to the commission by the Other Party for whatever reason and pending the carrying out of the commission contract shall be at the expense of the Other Party. They will only be carried

out by the Photographer once a separate offer for the additional costs has been signed in agreement by the Other Party, and returned to the Photographer.

 

12.5 In the event that a commission contract has been cancelled by the Other Party at whatever time and for whatever reason, the Photographer is entitled to receive the agreed price, minus costs not yet made.

 

12.6 Unless expressly agreed otherwise, the Photographer is at complete liberty to choose the suppliers and third parties with whom he will work in order to carry out the commission contract, including models and stylists.

 

 1. Internet

13.1 In the event that the usage of Photographic Works on the Internet is agreed, the Other Party shall ensure that the size of the Photographic Works shown does not exceed 800 by 600 pixels.

 

13.2 The Other Party shall not make any copies of the Photographic Works – digital or otherwise – other than those that are strictly required for the agreed usage on the Internet. At the completion of

the agreed usage, the Other Party shall erase or destroy the used (working) copy(ies) of the Photographic Works.

 

13.3 The Other Party shall provide the Photographer with unlimited access free of charge to each part of its website on which the Photographic Work is reproduced. If special arrangements need to

be made to achieve this, then the Other Party will ensure these are made.

 

 1. Copyright

Copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer.

 

 1. Licence

15.1 Use by the Other Party of a Photographic Work requires prior written consent in the form of a licence the nature and scope of which is described by the Photographer in the offer and/or the

confirmation of the commission and/or the relevant invoice. 15.2 If the scope of the licence is not specified, it shall not extend beyond the right to one single use, in original form and for a

purpose, circulation and method as intended by the parties at the time they enter into the agreement, in accordance with the interpretation of the Photographer.

 

15.3 In the absence of a specifically-agreed method of publication and/or described purpose and/or described circulation, the only authority deemed to have been conferred is that which is included in

the licence as standard or which, given the nature and scope of the agreement, necessarily follows from this.

 

15.4 If the Photographer has given permission for image manipulation, electronically or otherwise, the result may only be used once explicit written consent has been obtained.

 

 1. Sub-licences

Unless otherwise agreed, the Other Party is not entitled to grant sub-licences to a third party.

 

 1. Infringement of copyright

17.1 Each unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringement of the Photographer’s copyright.

 

17.2 Any infringement entitles the Photographer to claim compensation of at least three times the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use, without losing any right to

claim compensation of other damages (including the right to compensation of all direct and indirect damages and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

 

 1. 18. Photographer’s credit

18.1 The name of the Photographer should be clearly credited alongside the Photographic Work used, or included elsewhere in the publication with reference to the Photographic Work.

 

18.2 Failure to comply with this condition entitles the Photographer to claim compensation of at least 100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such a type of use, without losing

any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct and indirect damages and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

 

18.3 If the Other Party has obtained written consent to reproduce in whatever form the Photographic Work, it shall ensure that the name of the Photographer accompanies these reproductions. In the case

of digital/electronic copies, the Other Party shall also ensure that the entire metadata that was included in the digital file by the Photographer – information according to the EXIF, IPTC, XMP and ICC standards – shall be preserved.

 

 1. Moral rights

19.1 The Other Party shall always respect the moral rights of the Photographer in accordance with Article 25 (1)(c) and (d) Aw when reproducing or publishing a Photographic Work.

 

19.2 Any infringement of these moral rights entitles the Photographer to claim compensation of at least 100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such a type of use,

without losing any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct and indirect damages and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

 

 1. Third party rights

20.1 If the Other Party publishes a Photographic Work, it is solely responsible for obtaining the consent of those persons depicted and/or other legally entitled parties. The Other Party indemnifies the

Photographer from all claims relating to the same.

 

20.2 The Photographer is obliged to cooperate in tracing the persons referred to in this article.

 

 1. Liability of the Photographer

The Photographer is not liable for any loss suffered by the Other Party unless such loss is caused by the gross negligence or deliberate act of the Photographer or any third party acting on his

behalf. Any liability is limited to the amount of the invoice or, if and insofar as damage is insured, up to the amount of the sum actually paid out under the insurance policy.

 

 1. Bankruptcy/moratorium

The Photographer and the Other Party are each entitled to terminate the agreement with immediate effect if the Other Party becomes bankrupt or is granted a moratorium. In the event of the

bankruptcy of the Other Party, the Photographer has the right to terminate the licence, unless the consequences of doing so would be in breach of the principles of reasonableness and fairness.

 

 1. Choice of law and forum

23.1 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject to Dutch law.

 

23.2 The Vienna Sales Convention 1980 (CISG) shall not apply.

 

23.3 Any dispute concerning the wording and explanation of these General Terms and Conditions and a legal relationship between the Photographer and the Other Party shall be brought before the court

with relevant jurisdiction in the Netherlands. The original Dutch version of these General Terms and Conditions has been filed with the Court of Amsterdam under reference number 84/2011.

 

Leveringsvoorwaarden Tekst

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SECTIE FREELANCE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN (NVJ)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Journalist waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Journalist en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Journalist en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Journalist: freelance journalist die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Journalist en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van journalistieke werkzaamheden.

Werk: het door de Journalist vervaardigde werk.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Journalist en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalist zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige

onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de Journalist op verzoek van de

Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat de Journalist schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.

Artikel 3. Wijziging

3.1 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalist is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Journalist, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Journalist recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 4. Annulering

4.1 Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Journalist nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is

Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de Journalist recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn

gekomen.

4.3 Een Overeenkomst waarvoor de Journalist onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen

5.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.

5.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden de Journalist

schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Journalist eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte

van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

Artikel 7. Eenmalige herziening Werk

7.1.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever het eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

Uitsluitend de Journalist bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.

7.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt de Journalist spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.

7.3 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt de Journalist Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding

die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

Artikel 8. Auteursrecht en gebruiksrecht

8.1 Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij de Journalist, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.

8.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering

van het Werk door de Journalist aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht

is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

8.3 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijke overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het dit in artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Journalist.

8.5 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

8.6 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Journalist tengevolge waarvan

de Opdrachtgever schadeplichtig is.

8.7 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door de

Journalist geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die de Journalist moet maken voor juridische bijstand om

de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

8.8 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Journalist duidelijk te vermelden.

8.9 Voor iedere inbreuk op de aan de Journalist toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een

schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

9.2 Facturering kan geschieden vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst.

9.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

9.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

9.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

9.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

9.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van de Journalist onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Opschorting

10.1 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Journalist gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te

schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de Journalist voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De Journalist is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Journalist, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook,

voorvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

11.2 De aansprakelijkheid van de Journalist is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 is de aansprakelijkheid van de Journalist te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Journalist gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de

verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Journalist niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van

schade sluit Journalist uitdrukkelijk uit.

11.4 Journalist en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Journalist en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond

van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens de Journalist en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en de Journalist in

goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Journalist en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

Artikel 12. Faillissement/surseance

12.1 Zowel Opdrachtgever als Journalist hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de

bevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, maart 2013

 

 

 

Geef een reactie

Call Now Button
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.