Leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden, offertes en leveringen zijn onze voorwaarden onverkort van toepassing.  Als PDF te downloaden en hieronder online te lezen.

download als  PDF de voorwaarden

 

Van  toepassing zijnde leveringsvoorwaarden tekst en foto’s

E.J.Bruinekool Fotografie,Berlagelaan, 1222 JZ, Hilversum

 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NVJ FOTOGRAFEN

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte. Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Fotodoor de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle offertes en  Overeenkomsten van  de Fotograaf. 1.2Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden  zijn  slechts van  kracht voor  zover  deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever. 1.4Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd  met dwingend   recht   mocht   blijken   te   zijn,   dan   blijven de   overige   bepaling deze   Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voorde nietige bepalingstellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht2.1 De Fotograaf  heeft  het  recht  om binnen  de  kaders  van  de  Overeenkomstje  opdracht naar  eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren. 2.2Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijzigingen uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.2.3 Indien  tijdens  de  uitvoering van  de  Overeenkomst  blijkt  dat,  naar  het  uitsluitend  oordeel  van  de Fotograaf,  het voor  een  behoorlijke  uitvoering  van  de  Overeenkomst noodzakelijk  is  om  de  te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst  dienovereenkomstig  aanpassen en  heeft  de Fotograafrecht  op  een  aanvullende vergoeding.

Artikel 3. Opzegging3.1Indien  de  Opdrachtgever  de  Overeenkomst  tussentijds  opzegt,  om  welke  reden  dan  ook,  is  de Opdrachtgever   verplicht   de   overeengekomen   vergoeding   volledig   te   betalen   ongeacht   of   de Fotograaf   werkzaamheden   heeft   verricht. Deze   betalingsverplichting   geldt   niet   voor   de niet-professionele  Opdrachtgever,  die  is  bij  opzegging een  naar  redelijkheid  vast  te  stellen  deel  van  de overeengekomen vergoeding verschuldigd.3.2Indien de  Opdrachtgever de  Overeenkomst opzegt binnen 24uur nadat  deze tot  stand is gekomen en  de Fotograaf nog  geen  aanvang  heeft  gemaakt  met de  werkzaamheden,  dan  is  Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3Een  Overeenkomst waarvoor  de Fotograaf onverwijld  werkzaamheden  moet  verrichten  kan niet wordenopgezegd.3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen4.1De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel5.Klachten5.1 Klachten  over de kwaliteit  van  de Foto of  uitvoering  van  de  Overeenkomst moeten  zo  spoedig mogelijk  doch  uiterlijk binnen  10  werkdagen  na  levering  van de  Fotoschriftelijk en  met  redenen omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht6.1Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.6.2De  Licentie  wordt  door  de  Fotograaf  schriftelijk  verleend. Indien  de  Overeenkomst  niet  schriftelijk tot  stand  is  gekomen  dan  wel  wanneer  de  Overeenkomst de  Licentie niet  nader  specificeert,  dan verwerft  de  Opdrachtgever  niet  meer  dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor  het  doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad. 6.3Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen. 6.4 De  Licentie  wordt  verleend  op  voorwaarde  van  tijdige  en  volledige  betaling  van  de  factuur.  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de  Fotograaftijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie    met    terugwerkende    kracht.    Alle    reeds    verrichte    openbaarmakingen    en/of verveelvoudiging en  door  of  namens  Opdrachtgever  worden  alsdan  beschouwd  als  een  inbreuk  op het  auteursrecht  van de  Fotograaf en dienen  vanaf  de  dag  na  de  vervaldatum  van  de  factuur  te worden  gestaakt. Opdrachtgever  is vanaf  de  dag  na  de  vervaldatum  van  de  factuur  schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.6.5 Iedere  openbaarmaking van  de  Foto door  of  namens  de  Opdrachtgever  die niet  onder  de  Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6van deze Algemene Voorwaarden.6.6Bij   inbreuk   op   het   auteursrecht   is   de   Opdrachtgever   aan   de   Fotograaf   tenminste   een schadevergoeding   verschuldigd   ter   hoogte   van   drie   maal   (300%)   het   overeengekomen   of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd  het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.6.7 De Licentie  is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming van  de  Fotograaf.  Het  is  Opdrachtgever  niet  toegestaan  sub licenties  te  verlenen  aan  derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 6.8 Ingeval  van  liquidatie,  faillissement  of  surseance  van  betaling  van  de  Opdrachtgever  eindigt  de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.6.9 Beëindiging van  de  Overeenkomst  laat  de  verleende  Licentie  en  de  daarmee  samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigdop grond van het bepaalde in 6.8van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten7.1Opdrachtgever     neemt     bij     openbaarmaking en/of     verveelvoudiging     van     de     Foto de persoonlijkheidsrechten van  artikel  25  van  de  Auteurswet  1912  in  acht.  Opdrachtgever  is  steeds verplicht  bij  openbaarmaking  en/of  verveelvoudiging  van de  Foto de  naam  van  de  Fotograaf duidelijk te vermelden.

7.2Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de   Auteurswet   1912,   waaronder   het   recht   op   naamsvermelding,   is   de   Opdrachtgever   een schadevergoeding    verschuldigd    van    eenmaal(100%)de    overeengekomen    of    gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling8.1Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.8.2Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.8.3Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting. 8.4Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichting op te schorten. 8.5Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00. 8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijnde vorderingen van de Fotograafonmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid9.1 De Fotograaf is,  behoudens  opzet  of  grove  schuld  zijdens de Fotograaf,  nimmer aansprakelijk  voor schade, van welke aard dan  ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.9.2 De aansprakelijkheid  van de Fotograaf is in  alle  gevallenbeperkt  tot  de  directe  schade  diedoor Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.9.3 Onverminderd  het  bepaalde  in  artikel  9.1  en  9.2  is  de  aansprakelijkheid  van de Fotograaf te  allen tijde  beperkt  tot de  hoogte  van het  factuurbedrag.  Iedere  verdergaande  vergoeding  van  schade sluit de Fotograafuitdrukkelijk uit. 9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever enige  aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de  Opdrachtgever en de Fotograaf in  goed  overleg  vaststellen  of zij  daartegen  verweer  voeren  en  op  welke  wijze  dat  zal geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts-en forumkeuze10.1 Op  deze  Algemene  Voorwaarden  en  op  alle  Overeenkomsten  is  het  Nederlands  recht  van toepassing. 10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden,  voor  zover  niet  anders  door  de  wet  dwingend  voorgeschreven, voorgelegd  aan  de bevoegde rechter in Nederland. Amsterdam, januari2018

 

Leveringsvoorwaarden Tekst

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SECTIE FREELANCE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN (NVJ)

Algemene Voorwaarden van de Sectie Freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) DefinitiesIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Journalisten Opdrachtgever.
 
Opdrachtgever: de wederpartij van de Journalisten wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW. Journalist: freelance journalist die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW. Overeenkomst: de tussen de Journalisten Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van journalistieke werkzaamheden.
 
Werk: het door de Journalist vervaardigde werk. Licentie: toestemming van de Journalist aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van het Werk door de Opdrachtgever.
 
Artikel 1.Toepasselijkheid1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Journalist. 1.2Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Journalisten Opdrachtgever. 1.3Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalistzijn aanvaard.1.4Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.
 
Artikel 2. Opdracht 2.1De Journalist heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.2.2Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalistis bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.
 
2.3Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Journalist, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Journalistrecht op een aanvullende vergoeding.
 
Artikel 3.Opzegging 3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Journalist werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 3.2Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Journalist nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. 3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Journalist onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd. 3.4 Zowel Opdrachtgever als Journalist hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Alle verschuldigde bedragen zijn dan terstond opeisbaar.3.5Wanneer sprake is van langdurige samenwerking kan Overeenkomst door de Opdrachtgever slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Journalist blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
 
Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen4.1Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.4.2Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden de Journalistschriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.     
 
Artikel 5. Vergoeding Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Journalist eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.
 
Artikel6. Eenmalige herziening Werk6.1Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend de Journalist bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.
6.2Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt de Journalistspoedig op de hoogte van de gewenste herziening.6.3Indiende gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt de Journalist Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.
 
Artikel 7.Auteursrecht en gebruiksrecht7.1Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij de Journalist, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.7.2Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door de Journalist aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve openbaarmakings-en verveelvoudigingsrecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Voornoemde Licentie is beperkt tot het Nederlandse grondgebied. 7.3Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder dein artikel 7.2 genoemde Licentie.7.4De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Journalist tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of vereenvoudigingendoor of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Journalist en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Journalist zoals omschreven in artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden.7.5Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in de Licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Journalist.7.6Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder de door Opdrachtgever verkregen Licentie en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.7.7Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder de in lid 2 van dit artikel omschreven Licentie valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Journalist ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is. 7.8De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.7verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door de Journalist geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die de Journalist moetmaken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed. 7.9Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Journalist duidelijk te vermelden.7.10Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie per direct, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 
7.11Voor iedere inbreuk op de aan de Journalist toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding. Artikel 8. Facturering en betaling8.1Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. 8.2Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk.8.3Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting. 8.4Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.8.5Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.8.6Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00. 8.7Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Journalist onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 9. Opschorting Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Journalistgerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de Journalist voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid10.1De Journalist is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Journalist, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend met deOvereenkomst.10.2 De aansprakelijkheid van de Journalist is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van de Journalist te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Journalist gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Journalist niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Journalistuitdrukkelijk uit. 10.4Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het Werk door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Journalist en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen Opdrachtgever en Journalist in goedoverleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Journalist en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.
 
Artikel 11. Rechts-en forumkeuze11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 11.2Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Amsterdam, 1 september 2019

 

 

 

Geef een reactie

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Call Now Button